Suunnittele liiketoimintasi hyvin


Franchisingketjun jäsenen liiketoiminta on pitkälti riippuvainen franchisingsopimuksesta. On kuitenkin syytä muistaa, että yrityksesi on taloudellisesti ja juridisesti täysin itsenäinen yksikkö, jonka rahoittamisesta, kustannuksista, tuotoista, voitoista ja tappioista vastaat yrityksesi kanssa täysin itse. Ennen kuin allekirjoitat sopimuksen, tulee sinulla olla selkeä näkemys liiketoiminnan kannattavuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä. Tee selvitystyö huolellisesti ja suunnittele liiketoimintasi hyvin.

Tee oma liiketoimintasuunnitelmasi

Liiketoimintasuunnitelma on kartta oman yrityksesi käynnistämiseen. Siinä käydään läpi kaikki suunniteltuun liiketoimintaan liittyvät keskeiset seikat: kerrataan taustatekijät, mallinnetaan yrityksen liikeidea, asetetaan liiketoiminnalle tavoitteet, pohditaan resurssivaatimukset, suunnitellaan käynnistyksen vaatimat toimenpiteet ja tehdään taloudelliset ennusteet. Myös riskianalyysi on järkevää tehdä osana liiketoimintasuunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö voidaan tiivistää neljään kysymykseen:


1. Missä olen nyt? (lähtötilanne)
2. Mihin olen menossa? (tavoitteet)
3. Miten sinne pääsen? (toimenpidesuunnitelma eri toiminnoittain)
4. Kun pääsen sinne, mitä olen saavuttanut? (tulosennuste)

Liiketoimintasuunnitelma tehdään yleensä vähintään muutaman vuoden tähtäimellä, mutta franchisingyrittäjän suunnitteluajanjaksoksi kannattaa ottaa koko sopimuskausi sikäli kuin se on mahdollista. Toki kaikkein keskeisintä on saada aikaan selkeä toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma liiketoiminnan käynnistämiseen.
Suunnitelma on tärkeää kirjoittaa auki, jotta sen saa itselle selkeäksi ja näin sen pystyy helpommin esittelemään myös muille. Esimerkiksi pankit vaativat yleensä liiketoimintasuunnitelman rahoitushakemuksen liitteeksi. Samoin jotkut franchisingketjut vaativat, että yrittäjän tulee esitellä liiketoimintasuunnitelmansa ketjujohdolle, joka hyväksyy sen, ennen kuin sopimus allekirjoitetaan. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että kirjoittaessa ajatukset selkiytyvät ja moninaisten asioiden hahmottaminen on helpompaa.

Liiketoimintasuunnitelman laadintaan on olemassa hyviä valmiita malleja, joita löytyy mm. internetistä. Monella ketjulla on myös oma mallinsa, ja franchisingantaja yleensä auttaa suunnitelman tekemisessä sekä antaa yrittäjälle tietoa esimerkiksi liiketoiminnan käynnistämisen vaatimista toimista, asiakasprofiilista, kilpailukentästä, ketjun yksiköitten tyypillisestä volyymistä ja katerakenteesta.

Mallilaskelmat antavat informaatiota, mutta tee aina omat budjettisi

Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä joudut tekemään myös ensimmäiset todelliset myynti- ja tulosbudjettisi. Erityisesti investointi-, kannattavuus-, kassavirta- ja rahoituslaskelmat kannattaa tehdä tarkasti ja “puhtaalta pöydältä”. Näin laskelmat lähtevät omista lähtökohdistasi ja tavoitteistasi (muun muassa yrittäjätulon osalta).

Franchising on osaamisen siirtoa. Franchisingantaja kertoo yleensä avoimesti liiketoiminnan taloudellisesta mallista esimerkkilaskelmilla, jotka perustuvat kokemuksiin ketjussa jo olevista yksiköistä. Kun tulkitset laskentamalleja, kiinnitä huomiota siihen, ovatko ne vertailukelpoisia oman tilanteesi kanssa. Ovatko laskelmien pohjana olevat yksiköt kooltaan ja markkina-alueeltaan yhdenmukaiset sinun tulevan yksikkösi kanssa?

Joissakin tapauksissa yrittäjä jatkaa jo olemassa olevaa liiketoimintaa, jolloin laskelmien pohjana voi käyttää juuri kyseisen yksikön toteutuneita tulosraportteja. Laskelmissa kannattaa tietenkin hyödyntää franchisingantajalta saatavaa informaatiota, mutta on erityisen tärkeää tehdä omat laskelmat oman liiketoiminnan pohjaksi. Tämä helpottaa paitsi omaa ymmärrystä liiketoiminnan tavoitteista myös keskustelua muun muassa rahoittajien kanssa.

Riskejä voi pienentää vakuutuksilla

Liiketoimintasuunnitelmassa pohditaan liiketoimintamahdollisuuksia, ja ne tulee nähdä kirkkaasti ennen kuin tekee lopullisia päätöksiä. Mahdollisuuksien näkeminen on aina yrittäjyyden alkulähde. Samassa yhteydessä tulee toki tunnistaa myös liiketoiminnan riskit ja varautua niihin. Yksi keino varautua riskeihin on oikeanlaisen vakuutusturvan ottaminen itselleen ja yritykselleen. Samoin oman ja työntekijöitten hyvinvoinnin varmistaminen kannattaa suunnitella yhteistyössä eläkevakuutusyhtiön kanssa hyvissä ajoin jo yrityksen alkumetreillä.

HUOM! Tärkeä riskienhallintakeino alkavalle franchisingyrittäjälle on ottaa oikeusturvavakuutus jo ennen sopimuksen allekirjoitusta, jotta vakuutus on varmasti voimassa koko sopimuksen ajan. Lisäksi kannattaa harkita jäsenyyttä yrittäjien työttömyyskassassa, jonka tehtävä on turvata yrittäjien toimeentulo, mikäli toiminta pitää lopettaa tai keskeyttää. Maksamalla jäsenmaksua, jonka suuruuteen voit itse vaikuttaa, turvaat itsellesi työttömyysvakuutuksen tiukan paikan edessä.

HUOM! Tärkeä riskienhallintakeino alkavalle franchisingyrittäjälle on ottaa oikeusturvavakuutus jo ennen sopimuksen allekirjoitusta, jotta vakuutus on varmasti voimassa koko sopimuksen ajan. Lisäksi kannattaa harkita jäsenyyttä yrittäjien työttömyyskassassa, jonka tehtävä on turvata yrittäjien toimeentulo, mikäli toiminta pitää lopettaa tai keskeyttää. Maksamalla jäsenmaksua, jonka suuruuteen voit itse vaikuttaa, turvaat itsellesi työttömyysvakuutuksen tiukan paikan edessä.


Turvaa liiketoimintasi, huolehdi omasta ja työntekijöittesi hyvinvoinnista – oikealla vakuutusturvalla.

Olemme yrityksesi turvallisuuden asiantuntijoita – autamme kartoittamaan riskit ja välttämään niitä. Roolimme on paljon laajempi kuin pelkkä vakuuttaminen; olemme ennen kaikkea yrittäjän kumppaneita liiketoiminnan turvaamisessa, henkilöstön työkyvyn tukemisessa ja niiden kehittämisessä.

Yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen ja vahinkojen ennaltaehkäisy on erityisen keskeistä heti yritystoiminnan alusta alkaen – vältetty riski on aina parempi kuin korvattu vahinko. Jos jotain kuitenkin sattuu, on tärkeää että vahingosta selvitään nopeasti ja tehokkaasti. Näin taloudelliset menetykset jäävät mahdollisimman pieneksi ja yritys pääsee nopeasti jatkamaan liiketoimintaansa.

Työkykyjohtaminen edistää sujuvaa työtä sekä työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta. Se tarkoittaa hyvää arkijohtamista, jossa suorituksen johtamisen lisäksi osataan ottaa työkykyasiat puheeksi ennakoivasti. Elon työkykyjohtamisen palveluiden avulla kartoitat riskit ja saat konkreettia työkaluja ja tietoa työkykyriskien torjuntaan. Konkreettisesti työkykyjohtamisen vaikutukset näkyvät sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä yrityksen tuottavuudessa.

Luottamus keskiössä

Asiakas antaa meille kannettavaksi liiketoimintansa riskejä. Asiakassuhde perustuukin aina molemminpuoliseen pitkäaikaiseen luottamukseen. Se rakentuu siitä, että kartoitamme yhdessä toiminnan nykytilan, miten siihen on tultu ja siihen liittyvät riskit, sekä liiketoiminnassa mahdollisesti tapahtuvat tulevat muutokset. Haluamme oppia tuntemaan yrityksen ja sen toimintaympäristön, jotta pystymme asiantuntijana turvaamaan liiketoimintaa sen kaikissa vaiheissa.

Olemme panostaneet erityisesti yhteistyöhön franchising-ketjujen kanssa. Meillä on valmiudet rakentaa ketjukohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, joissa huomioidaan toiminnan erityispiirteet.

Kaikki lähtee yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvoinnista

Yrityksen menestyksekäs toiminta edellyttää onnistumista monella eri osa-alueella, joista yksi tärkeimmistä liittyy ihmisiin. On kyseessä sitten yksinyrittäjä tai satapäinen henkilöstö, mitään tulosta ei synny ilman innostuneita ja motivoituneita ihmisiä. Heidän hyvinvointinsa on edellytys myös yrityksen hyvinvoinnille ja kehittymiselle.

Keskeisenä roolinamme yritysten tukemisessa onkin tarjota palveluita, joiden avulla henkilöstöstä on helppo pitää huolta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilövakuuttamiseen, työkykyjohtamiseen sekä henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen liittyviä ratkaisuja. Me autamme pitämään kiinni osaajista ja rakentamaan yrityksestä sellaista, joka houkuttelee uusia tekijöitä sekä vahvistaa samalla yrityksen brändiä.

Jokaisella franchising-ketjulla on oman toimialansa erityispiirteitä ja vielä ketjukohtaisia ominaispiirteitä. Voimme auttaa uusia yrittäjiä kartoittamaan työn riskejä ja kuormitustekijöitä sekä rakentamaan henkilöstöjohtamisen toimintamallit työkyvyn ylläpitämiseksi. Elossa on monta tahoa, jotka koko ajan seuraavat tai tutkivat työkykyjohtamisen viimeisimpiä trendejä ja tutkimuksia. Keräämme nämä tiedot helposti hyödynnettäväksi työkykyjohtamisen käsikirjojen ja tietokorttien muotoon sekä uutiskirjeisiin. Tuotamme jatkuvasti päivitettäviä suosituksia työterveysyhteistyön kehittämiseksi, laadullisen esimiestyön varmistamiseksi ja työntekijöiden työkykytaitojen edistämiseksi.

Hyödynnä asiantuntijuuttamme

Asiantunteva ja monipuolinen turvallisuuden kumppani tukee yritystä liiketoiminnan kehittyessä, ja ajan tasalla oleva todellisiin riskeihin perustuva vakuutusturva ja työeläkevakuuttamisen palvelut mahdollistavat keskittymisen yrittämiseen. Me Fenniassa ja Elossa autamme mielellämme yrityksesi kaikissa vaiheissa.

Sebastian Perret

asiakaspäällikkö Fennia

sebastian.perret@fennia.fi

p. 041 516 6219

www.fennia.fi

Maria Ihalainen

myyntipäällikkö Työeläkeyhtiö Elo

maria.ihalainen@elo.fi

p. 040 730 18 44

www.elo.fi

Anneli Holmberg

työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo

www.elo.fi/tyonantaja/tyokykyjohtamisen-palvelut

tyokykyjohtaminen@elo.fi