Haku franchisingyrittäjäksi

Kun franchisingpaketti tuntuu hyvältä ja ketjun yrittäjäprofiili sopivalta, kannattaa rohkeasti käynnistää haku ketjun yrittäjäksi. Ketjut hakevat aktiivisesti yrittäjiä, mutta hakuprosessi voi alkaa myös yrittäjäkandidaatin omasta aloitteesta. Vaikka franchising on kahden itsenäisen yrityksen välinen yhteistyömalli, useimpiin ketjuihin haetaan yrittäjäksi lähes samalla tavalla kuin hakisit työpaikkaa.

Ketjut ilmoittavat yleensä avoimista yrittäjäpaikoista omilla verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissa, ketju.fi-sivustolla ja muissa netin hakukanavissa, kuten esimerkiksi te-palvelut.fi-sivustolla, sekä erilaisissa paikallismedioissa. Ketjut harjoittavat myös suoramarkkinointia ja suorahakua.

Ilmoituksissa neuvotaan, miten ketjun yrittäjärekrytoinnista vastaavaan saa yhteyden. Kun yrittäjäkandidaatti ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä ketjuun, hänelle annetaan perustietoa ketjusta ja hakuohjeet. Mikäli ketjussa käytetään hakulomaketta, se tulee täyttää ja palauttaa sovittuun määräaikaan mennessä.

Hakuprosessissa on monta vaihetta – erityisesti useita haastatteluita, joissa syvennetään tietoja puolin ja toisin. Prosessin eri vaiheessa tavataan yleensä useita ihmisiä, tutustutaan ketjun yksiköitten liiketoimintaan ja erilaisiin aineistoihin. On tärkeää selvittää ketjun taustat, omistus ja avainhenkilöt. Ketjujohdon lisäksi on päästävä tapaamaan mahdollisesti ketjussa jo mukana olevia yrittäjiä.

Hakuprosessiin saattaa kuulua myös koetyöskentelyä, mikä tarkoittaa sitä, että hakijalle tarjotaan tai häneltä edellytetään työkokeilua jossain ketjun olemassa olevassa toimipisteessä. Koetyöskentely kestää yleensä muutaman päivän/työvuoron. Näin ketjujohto näkee, soveltuuko hakija konseptin mukaiseen työskentelyyn ja hakija puolestaan näkee, millaista konseptin mukainen työ käytännössä on. Koetyöskentelyä käytetään usein tilanteissa, joissa hakijalla ei ole aiempaa työ-/yrittäjyyskokemusta toimialalta. Lisäksi monet ketjut tekevät yrittäjäkandidaatille soveltuvuus- tai persoonallisuustestauksia ja jopa lääkärintarkastuksen, jos se on liiketoiminnan kannalta tarpeen.

Koko prosessi kestää yleensä viikkoja, jopa kuukausia, sillä molemmille osapuolille täytyy muodostua täysi varmuus siitä, että sopimus kannattaa allekirjoittaa ja pitkäaikainen yhteistyö aloittaa. Hakuprosessissa on paljon selvitettäviä asioita puolin ja toisin.

Sopimuskumppanin taustat sekä ketjun tarjoama operatiivinen, juridinen että taloudellinen yhteistyömalli tulee tuntea ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ao. luetteloissa on esitetty olennaisimpia selvitettäviä asioita ketjun taustasta sekä taloudellisesta yhteistyömallista kysymysten muodossa.


Selvitä franchisingketjun taustasta:

• Kuinka kauan franchisingantajayritys on ollut olemassa ja harjoittanut franchisingtoimintaa?
• Mikä on franchisingantajayrityksen tausta, ja kuka yrityksen omistaa?
• Omistaako franchisingantaja ketjun nimen ja tunnukset, ja onko se suojannut ne? (Tavaramerkin rekisteröinti: katso prh.fi.)
• Kuinka monta yksikköä ketjussa on, ja kuinka moni niistä on franchisingantajan omistama ja kuinka moni yrittäjävetoinen?
• Kuinka monta yrittäjää ketjussa on?
• Millainen maine ja tunnettuus ketjulla on?
• Mikä on franchisingantajan taloudellinen tilanne?
• Millaiset henkilöresurssit franchisingantajalla on eli franchisingkeskuksen organisaatio?
• Onko franchisingantaja käyttänyt franchisingtoiminnan asiantuntijoita rakentaessaan ja kehittäessään ketjuaan?
• Onko ketju Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsen?

Selvitä taloudellisesta konseptista:

• Kuinka suurta alkuinvestointia toiminnan aloitus vaatii ja mistä elementeistä alkuinvestointi koostuu? Huomioi alv:n osuus rahoitussuunnitelmassa!
• Kuinka suuri on liittymismaksu, ja millaiset ovat sen maksuehdot.
• Mikä on yksiköiden keskimääräinen liikevaihtotaso, ja miten se tyypillisesti kehittyy.
• Mitkä ovat konseptin mukaisen liiketoiminnan keskeisimmät kuluerät ja katerakenne.
• Kuinka suuri on yhteistyömaksu ja onko se oikeassa suhteessa liiketoiminnan katerakenteeseen.
• Maksaako yrittäjä franchisingmaksujen lisäksi muita maksuja franchisingantajalle (esim. markkinointimaksu) tai ketjun palvelukumppanille (esimerkiksi taloushallintomaksu, it-maksu), ja kuinka suuria ne ovat.
Em. kysymysten selvittämisen pohjalta pyri luomaan itsellesi käsitys, millainen ansiotaso ketjun yrittäjänä sinulla on mahdollisuus saavuttaa ensimmäisen sopimuskauden aikana.Mitä Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys kertoo ketjusta

Itselleen sopivaa franchisingketjua valitessa kannattaa selvittää ketjun toimintaperiaatteet ja taustat mahdollisimman hyvin. Suomen Franchising-Yhdistyksen (SFY) varsinaisten jäsenketjujen tulee täyttää tietyt kriteerit ja laatuvaatimukset.  Kaikille SFY:n jäsenille yhteisiä laatukriteereitä ovat toimiminen Franchisingin Eettisten Sääntöjen mukaan sekä tavaramerkkien suojaaminen. Luonnollisesti SFY:n jäsenketjut toimivat franchisingperiaatteella. Markkinoilla voi olla erilaisia yrittäjävaihtoehtoja tarjoavia ketjuja ja kannattaakin olla tarkkana minkälaisilla toimintaperiaatteilla loppujen lopuksi toimitaan, sillä kaikki yrittäjävetoiset ketjut eivät suinkaan ole franchisingketjuja.

Tarkistetut franchisingsopimukset
SFY:n varsinaisten jäsenketjujen laatukriteereihin kuuluu myös, että ketjun franchisingsopimus on hyväksytysti tarkistettu franchisingjuristien toimesta, niin että sopimus täyttää Franchisingin Eettisten Sääntöjen kriteerit. Myös tavaramerkkien ja muiden tunnusten asianmukainen rekisteröinti ovat tärkeitä.  SFY:n jäsenketjun tuleekin olla ketjun toiminimen, tavaramerkkien ja muiden liiketunnusten omistaja tai niiden laillisen käyttöoikeuden haltija.

Testattu konsepti ja hyvät franchisingyrittäjät
Franchising on kokemuksen siirtoa franchisingantajalta yrittäjälle. SFY:n varsinaisten jäsenketjujen toiminta on vakiintunutta, sitä on jo jatkettu useamman vuoden ajan ja franchisingkonsepti on testattu sekä ketjussa on vähintään viisi franchisingpohjaista toimipistettä. Konseptin testaaminen tarkoittaa, että siitä on kokemusta vähintäänkin yhden pilottiyksikön osalta ja vähintään vuoden ajalta. Myös liiketoiminnan jatkuva kehittäminen kuuluu asiaan.

Laadukkaaseen ja eettiseen franchisingtoimintaan kuuluu myös vastuullinen yrittäjärekrytointi. Tällöin franchisingantajan tulee valita ja hyväksyä yksittäisiksi franchisingyrittäjiksi ainoastaan sellaisia yrittäjiä, joilla on kyseisessä franchisingliiketoiminnassa vaadittava osaaminen, koulutus, henkilökohtaiset ominaisuudet ja taloudelliset edellytykset.

Tutustu SFY:n jäsenketjuihin: https://franchising.fi/jasenet/

Tutustu myös SFY:n eettisiin sääntöihin: https://franchising.fi/franchisingtietoa/franchising-yhdistys/eettiset-saannot/

Kuva: Aki Foto