Franchisingsopimuksen periaatteita

Sopimusehdot voi yleensä vain joko hyväksyä tai hylätä, koska franchisingketjussa on tärkeää, että kaikilla jäsenillä on yhtäläiset pelisäännöt ja että jokainen ketjun jäsen voi tähän luottaa. Pyrkimys yhtenäiseen sopimuskäytäntöön kuuluu hyvään ketjunjohtamiseen.

Kannattaa siis suhtautua varauksella, jos franchisingantaja ilmaisee voivansa joustaa ehdoissa sinun kohdallasi. Miksi ketju on valmis joustamaan sopimusehdoistaan? Onko ketjun tavoitteena vain tehdä mahdollisimman suuri määrä franchisingsopimuksia mahdollisimman nopeasti? Onko ketju ammattimaisesti johdettu?

Joissakin tapauksissa voi tietysti olla perusteltua tehdä yksilöllisiä poikkeuksia. Tällöin poikkeusten tulee olla avoimia kaikille eli mahdollisia myös muille ketjun jäsenille vastaavassa tilanteessa.

Tiukka sopimus ei sisällä kohtuuttomia ehtoja

Franchisingsopimus antaa franchisingantajalle laajat mahdollisuudet franchisingyrittäjän liiketoiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen sekä sitovien määräysten antamiseen. Tämä on normaalia ja tarpeellista, jotta voidaan varmistaa, että ketjun jokainen jäsen noudattaa konseptia yhdenmukaisesti, menestyy liiketoiminnassaan ja pitää yllä ketjun hyvää mainetta. Näin ollen sopimuksen tiukkuus tältä osin on myös yrittäjän edun mukaista.

Kohtuuttomia ehtoja ei kuitenkaan missään tapauksessa tule hyväksyä, eikä vastuullinen franchisingantaja sellaisia edes ehdota. Mikäli jokin sopimusehto tuntuu sinusta kohtuuttomalta, kysy rohkeasti perusteluja sille franchisingantajalta. Sopimukseen ei saa jäädä yhtään kohtaa, jota et ymmärrä tai hyväksy, ennen kuin allekirjoitat sen.

Selkeä sopimus on kaiken a ja o

Olennaista sopimuksessa on kohtuullisuuden lisäksi se, että kaikki oikeudet ja velvollisuudet on määritelty selkeästi ja yksiselitteisesti – molemmin puolin. Franchisingsopimus on yhteistyösopimus, jossa franchisingantajan velvollisuudet liittyvät vahvasti brändin ja konseptin hallintaan, yrittäjän kouluttamiseen ja ohjaukseen sekä ketjun johtamiseen ja kehittämiseen. Yrittäjän velvollisuudet puolestaan liittyvät konseptin noudattamiseen, brändin toteuttamiseen omalla alueellaan ja ketjuyhteistyöhön osallistumiseen. Erityisen tärkeitä kohtia sopimuksessa on yhteistyön aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät ehdot – esimerkiksi, missä tilanteissa yhteistyön voi päättää kesken sopimuskauden.

Erityisesti kaikkien maksuvelvollisuuksien tulee perustua selkeisiin ja läpinäkyviin sopimusmääräyksiin. Myös konseptiin sisältyvien tukipalveluiden ja niistä mahdollisesti kerättävien erillismaksujen tulee ilmetä selkeästi sopimuksesta. Kaiken kaikkiaan franchisingantajan tulee selvittää sinulle, mitä maksuja ketjun jäsenyydessä on ja mitä niillä saa (= mikä on ketjun franchisingpaketti). Erityistä tarkkaavaisuutta kannattaa harjoittaa, jos ketjun jäsenyyteen kuuluu monenlaisia maksuja franchisingantajalle (franchisingmaksujen lisäksi) tai mikäli ketjun jäsenyyteen ei liity maksuja lainkaan. Sinun kannattaa myös varoa sitoutumasta tiettyihin ostomääriin tai kiinteisiin maksuihin – tai ainakin tehdä tarkat laskelmat, millaista liikevaihtoa ja tulosta yrityksesi pitäisi tehdä, etteivät maksut muodostu kohtuuttoman suuriksi.

Franchisingsopimuksissa on usein myös liitteitä, joiden yhteensopivuus franchisingsopimuksen kanssa tulee aina tarkastaa huolellisesti. Jos konseptiin liittyy franchisingantajan tuotteiden jälleenmyyntiä, tulee tuotteiden hankintaehtojen ja -hintojen ilmetä sopimuksesta tai erillisestä liitännäissopimuksesta.

Samoin, jos franchisingantaja välittää yrittäjälle liiketilan, vuokrasopimus on yleensä franchisingsopimuksen liitteenä. Liitännäissopimusten yhteensopivuus franchisingsopimuksen kanssa tulee aina tarkastaa huolellisesti.

Suomen Franchising-Yhdistyksen eettiset säännöt tulee olla liitteenä vähintäänkin niiden ketjujen sopimuksissa, jotka ovat yhdistyksen jäseniä. Niihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin hakuprosessin edetessä, sillä säännöissä on kerrottu tärkeitä yhteistyön periaatteita, jotka sitovat franchisingsuhteen molempia osapuolia. Säännöt löytyvät myös yhdistyksen sivuilta: franchising.fi

TARKISTA FRANCHISINGSOPIMUKSESTA:
 • konseptin määritykset ja luovutettavat oikeudet (kuten tavaramerkin käyttöoikeus)
 • molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • franchisingantajalle maksettavat maksut
 • tukipalveluiden sisältö ja niiden mahdollinen maksullisuus
 • franchisingantajalta mahdollisesti ostettavien tuotteiden ja palveluiden ostoehdot
 • yhteismarkkinoinnin ja -myynnin (mukaan lukien mahdollinen verkkokauppa) pelisäännöt
 • yrittäjän oman paikallismarkkinoinnin (ml. sosiaalinen media) pelisäännöt
 • sopimusalue sekä mahdollinen yksinoikeus ja sen laajuus
 • sopimuskauden pituus
 • sopimuksen uusiminen sopimuskauden päättyessä
 • purku- ja irtisanomisehdot
 • varaston ja kaluston lunastusoikeudet sopimuksen päättyessä
 • yrityksen myyntimahdollisuudet sopimuskauden aikana tai sopimuskauden päättyessä
 • yrittäjän henkilökohtaisen vastuun laajuus ja mahdolliset henkilökohtaiset takausvaatimukset
 • kilpailukielto- ja salassapitoehdot
 • sopimussakkojen ja vahingonkorvausten suuruudet
 • viittaus Suomen Franchising-Yhdistyksen eettisiin sääntöihin
 • sopimuksen liitteet, erityisesti käsikirjan sisältö.